RODO

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI IM. BURMISTRZA ADOLFA DIETZIUSA W JAROSŁAWIU

1
DEFINICJE

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator Danych Osobowych (ADO) – podmiot, który decyduje o środkach i celach przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie – operacje na danych osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Dane osobowe – rozumie się przez to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).

Osoba, której dane dotyczą – rozumie się przez to każdą osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych.  

2
WPROWADZENIE

Zapewniając bezpieczeństwo i poufność powierzonych danych osobowych poprzez ochronę interesów oraz praw osób, których dane dotyczą, a także przyjmując postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także Ustawy z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych oraz wydane w ich oparciu przepisy szczególne innych Ustaw i aktów wykonawczych, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa w Jarosławiu przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 5; 37 – 500 Jarosław, wprowadza niniejszą Politykę Przetwarzania Danych Osobowych. Dokument ma w szczególności na celu spełnienie obowiązku informacyjnego (o którym mowa w art. 13 i 14 RODO – informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby której dane dotyczą oraz w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą) wobec osób, których dane dotyczą tj. zagwarantowanie skutecznej realizacji praw i wolności podmiotów danych.

3
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 

Realizując zasady określone w RODO, a w szczególności zasady integralności i poufności oraz rozliczalności przetwarzania danych osobowych, MOSiR Jarosław wdrożyło zabezpieczenia techniczne 
i organizacyjne gwarantujące ochronę praw osób, których dane dotyczą m.in. poprzez umożliwienie wykonywania czynności na danych tylko i wyłącznie osobom upoważnionym przez ADO, dobór podmiotów świadczących usługi na rzecz MOSiR Jarosław, które spełniają wymagania określone w RODO, zabezpieczenie infrastruktury informatycznej przed nieuprawnionym dostępem czy też monitorowanie i rejestrowanie czynności przetwarzania. MOSiR Jarosław kontroluje stosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne i regularnie dostosowuje je do ewentualnych zagrożeń. 

4
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu (dalej „MOSiR Jarosław”) przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 5; 37 – 500 Jarosław, NIP 7922202000 oraz REGON 180285454. Z Administratorem Danych osobowych można się kontaktować:

 • telefonicznie: (+48) 16 621 56 58
 • listownie, na adres: ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5; 37 – 500 Jarosław
 • za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: mosir@mosir.jaroslaw.pl

5
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych, w osobie Pana Kamila Kędzierskiego z którym można się kontaktować:

 • telefonicznie: (+48) 733 040 110 
 • listownie, na adres: ul. gen. Wł. Sikorskiego 5; 37 – 500 Jarosław 
 • za pośrednictwem e – mail, na adres: iod@mosir.jaroslaw.pl

6
PODSTAWY PRAWNE I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

HOTEL „TURKUS”
(ORAZ REZERWACJE DOKONANE PRZEZ ZEWNĘTRZNEGO OPERATORA)

Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia umowy oraz realizacji usług hotelarskich przez MOSiR Jarosław, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na MOSiR Jarosław wynikającego z obowiązujących przepisów prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (m.in. windykacji nieopłaconych należności za pobyt w hotelu, a także roszczeń powstałych na skutek uszkodzeń lub innych zniszczeń na mieniu). 

W przypadku gdy rezerwacja została dokonana za pośrednictwem zewnętrznego operatora tj. booking.com, którego administratorem jest Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandia dane osobowe uzyskaliśmy od tego zewnętrznego operatora na podstawie dokonanej rezerwacji przez osobę, której dane dotyczą (zgodnie z art. 14 RODO – dane osobowe pozyskane w sposób inny niż od osoby której dane dotyczą). W takim przypadku ADO przetwarza kategorie danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego wykonania rezerwacji pobytu w hotelu oraz komunikacją z osobą której dane dotyczą tj. imię, nazwisko, adres, dane dokumentu tożsamości/ paszportu, adres poczty e – mail, numer telefonu(tj. wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane także w celu wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na MOSiR Jarosław wynikającego z obowiązujących przepisów prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a także w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (m.in. windykacji nieopłaconych należności za pobyt w hotelu, a także roszczeń powstałych na skutek uszkodzeń lub innych zniszczeń na mieniu).

IMPREZY, TURNIEJE, BIEGI

Dane osobowe przetwarzane są w celu ewidencji osób biorących udział w imprezach oraz turniejach organizowanych przez MOSiR Jarosław, na podstawie udzielonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

KONTRAHENCI

Dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, a w przypadku zawarcia umowy w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych przez MOSiR Jarosław (w zależności od wyboru rodzaju usług jak m.in. najem hali sportowej, korzystanie z usług krytej pływalni, basenu otwartego, siłowni bądź lodowiska – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,Dane osobowe będą przetwarzane również w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, które spoczywają na MOSiR Jarosław jako na miejskiej jednostce organizacyjnej Urzędu Miasta Jarosławia np. wystawiania i przechowywania właściwych dokumentów księgowych (np. wystawiania i przechowywania właściwych dokumentów księgowych zgodnie z właściwymi przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług oraz Ustawy z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości),ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (m.in. na skutek uszkodzeń lub innych zniszczeń na mieniu) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

KORESPONDENCJA TRADYCYJNA ORAZ E – MAIL

Dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z prowadzoną korespondencją w zależności od jej zakresu m.in. odpowiedzi na zgłaszane wnioski, skargi lub zapytania. Wówczas przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. 
w związku wypełnieniem obowiązku prawnego spoczywającego na ADO, który spoczywa na MOSiR Jarosław jako na miejskiej jednostce organizacyjnej Urzędu Miasta Jarosławia zgodnie z właściwymi przepisami Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego.

MONITORING WIZYJNY

Dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego są przetwarzane w celu ochrony mienia oraz zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, a także ochrony przeciwpożarowej                i przeciwpowodziowej. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony interes ADO.

REKRUTACJA

W przypadku złożenia/przesłania do MOSiR Jarosław CV lub listu motywacyjnego, dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzoną rekrutacją oraz podjęciem przez ADO czynności przed zawarciem umowy, a także w związku z obowiązkami prawnymi spoczywającymi na MOSiR Jarosław, które wynikają z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy. W przypadku gdy dane osobowe umieszczone w CV bądź liście motywacyjnym będą wykraczały poza zakres określony w art. 221 Ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ADO będzie je przetwarzał na podstawie udzielonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. ADO będzie przetwarzał dane osobowe również na potrzeby przyszłych rekrutacji, jednakże tylko i wyłącznie w sytuacji gdy uzyska na takie działania pozwolenie w postaci odpowiedniej zgody, wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą. 

USŁUGODAWCY

Dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku realizacji umowy dane osobowe będą przetwarzane także w celu wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na MOSiR Jarosław, które są określone w obowiązujących przepisach prawa (np. wystawiania i przechowywania właściwych dokumentów księgowych zgodnie z właściwymi przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług oraz Ustawy z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny spoczywający na ADO. MOSiR Jarosław jako miejska jednostka organizacyjna Urzędu Miasta Jarosławia może również przetwarzać dane w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikłymi na tle realizacji umowy. W takim przypadku dane osobowe będą również przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

WIZERUNEK

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu publikacji wizerunku na stronie internetowej, mediach społecznościowych, w materiałach reklamowych, ofertowych bądź w prasie, których administratorem jest  MOSiR Jarosław, wówczas dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

7
PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres: ul. gen. Wł. Sikorskiego 5; 37 – 500 Jarosław, elektronicznej na adres poczty e – mail: mosir@jaroslaw.pl lub osobiście w siedzibie Administratora danych osobowych.

8
ODBIORCY DANYCH

Przetwarzane przez ADO dane osobowe mogą być ujawniane tylko i wyłącznie upoważnionym osobom w ramach struktury organizacyjnej MOSiR Jarosław (np. pracownikom), podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia lub innym administratorom danych przetwarzającym dane osobowe we własnym imieniu (w zależności od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych osobowych), m.in. Urzędowi Miasta Jarosławia, w celu kontroli realizacji usług, osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o właściwe przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a także podmiotom świadczącym usługi księgowe, audytowe, ubezpieczeniowe, pomoc prawną, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne (np. hosting), udostępniające narzędzia lub obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty prowadzące działalność płatniczą (np. banki lub operatorzy płatności internetowych), a także podmiotom uprawnionym, w przypadku gdy wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych osobowych np. Sądy, Prokuratura, Komornicy sądowi czy Policja.

9
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

MOSiR Jarosław przetwarza dane osobowe przy uwzględnieniu podstawy prawnej oraz celu przetwarzania. 

 • Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ADO przetwarza dane osobowe do czasu jej wycofania lub osiągnięcia przez MOSiR Jarosław celu związanego z przetwarzaniem danych osobowych. 
 • Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w celu realizacji umowy bądź podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy ADO przetwarza dane do czasu jej realizacji (chyba, że obowiązek dalszego przetwarzania wynika z obowiązujących przepisów prawa np. Ustawy z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości – księgi rachunkowe 5 lat).
 • Gdy przetwarzanie danych osobowych określają przepisy obowiązującego prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wówczas ADO przetwarza dane osobowe przez okres określony właściwymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa z uwzględnieniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów, tj. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r., o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, np. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych oraz Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizyczne m.in.:
 • dokumenty uprawniające do bezpłatnego lub ulgowego wstępu do obiektów sportowych MOSiR Jarosław (np. kryta pływalnia, basen otwarty, hala sportowa, siłownia) będą przechowywane przez okres 5 lat,
 • dane gromadzone w ramach realizacji zamówień publicznych będą przetwarzane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, natomiast w przypadku gdy zamówienie publiczne będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w tych umowach, oraz okresy niezbędne do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, 
 • dane osobowe przetwarzane na podstawie przesyłanej korespondencji w celu rozpatrywania skarg, wniosków lub zapytań będą przechowywane przez okres 2 lata kalendarzowe, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po złożeniu skargi,
 • dane osobowe przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przetwarzane będą do przedawnienia roszczeń zgodnie z właściwymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (dochodzenia należności dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań), 
 • Gdy podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej ADO, dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji poszczególnych celów – przez okresy wynikające z przepisów obowiązującego prawa. 
 • W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w oparciu o uzasadniony interes ADO (monitoring wizyjny) dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy. Okres przetwarzania danych osobowych może być wydłużony w sytuacji gdy jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (np. dane osobowe mogą być przetwarzane w dalszym ciągu, aż do czasu zakończenia postępowania sądowego lub likwidacji szkody). 

Po realizacji ostatniego z celów, dla którego dane zostały pozyskane, dane osobowe są niezwłocznie usuwane lub archiwizowane przy uwzględnieniu właściwych przepisów RODO.

10
ZAKRES PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez MOSiR Jarosław oraz w celu zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania, ADO informuje o prawach, które przysługują osobom których dane dotyczą:

 • Prawo dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii danych – ADO przekazuje osobie której dane dotyczą informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także 
  o zakresie danych, które są przetwarzane. ADO przekazuje ponadto kopię danych osobie występującej z żądaniem przekazania kopii danych, 
 •  –  osoba, której dane dotyczą może żądać od ADO usunięcia danych, w sytuacji gdy jej zdaniem nie służą one realizacji żadnego celu przetwarzania. 
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – ADO zaprzestaje przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania działań uzgodnionych z osobą, której dane dotyczą, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są niezgodnie z prawem, a także przypadkach gdy ADO nie potrzebuje zgromadzonych danych ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami bądź na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania,
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że ADO wykaże istnienie ważnych – prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, 
 • Prawo do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać od ADO dane jej dotyczące w formacie, który daje możliwość odczytania danych przez komputer. Osoba, której dane dotyczą ma prawo również do żądania przesłania tych danych (jeżeli możliwości techniczne na to pozwolą) innemu podmiotowi. 

ADO nie jest zobowiązany do realizacji wszystkich ww. uprawnień, w każdym zakresie i w każdym przypadku. Konkretne uprawnienia przysługują bowiem w zależności od tego na jakiej podstawie prawnej oparte jest przetwarzanie i jaki jest jego cel.

ADO informuje również, o przysługującym prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych osobowych jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.  

11
OBOWIĄZEK/DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie ADO danych osobowych, które są następnie przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi jest dobrowolne. Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wówczas podanie danych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych objętych art. 6 ust. 1 lit. c RODO jest warunkiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych w zależności od konkretnej przesłanki przetwarzania określonej powyżej, może skutkować brakiem możliwości realizacji przez ADO poszczególnych celów, dla których dane osobowe są pobierane. 

12
REALIZACJA PRAW, OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

ADO komunikuje się z osobą, której dane dotyczą w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, a także prowadzi komunikację w sprawie przetwarzania. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie, jak również ustnie, o ile potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą. Odpowiedzi udziela się bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania ADO poinformuję osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu. ADO w ramach powyższej komunikacji nie pobiera opłat, może jednak pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, ADO może odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również nie podlegają profilowaniu. 
 2. Niniejsza Polityka Przetwarzania Danych Osobowych obowiązuje w MOSiR Jarosław od dnia 25 maja 2018 r.


Pliki do pobrania: