O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Jarosław, funkcjonującą w formie jednostki budżetowej tj. jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych nie posiadającej osobowości prawnej. 

Misją Ośrodka jest realizacja zadań własnych Gminy głównie w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej, turystyki i czynnego wypoczynku poprzez pozyskiwanie społeczeństwa miasta do aktywnego uczestnictwa w różnych formach kultury fizycznej przy uwzględnieniu udostępniania posiadanej bazy sportowo – rekreacyjnej, urządzeń i sprzętu oraz organizacji imprez. 

Jednocześnie działalność Ośrodka obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych co przesądza o służebnej roli ośrodka, którego działania nie są nastawione na zysk. 

Organem stanowiącym dla Ośrodka jest Rada Miasta Jarosławia, natomiast stały i operatywny nadzór nad działalnością sprawuje Burmistrz Miasta. 

Ośrodkiem zarządza Dyrektor, który działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa i jest kierownikiem zakładu w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

Najważniejsze podstawy prawne i ogólne zasady działania Ośrodka regulują następujące akty prawne: 

  • Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu nadany Uchwałą Rady Miasta Jarosławia Nr 241/XXIII/07 z dnia 17 grudnia 2007 roku.
  • Ustawa  o samorządzie terytorialnym
  • Ustawa  o finansach publicznych
  • Ustawa  o kulturze fizycznej

Ośrodek jest jednym z kilkuset komunalnych ośrodków działających w naszym kraju i jedyną tego typu instytucją w Jarosławiu, która dysponuje tak znaczącym i kosztownym majątkiem służącym celom kultury fizycznej, nie tylko na skalę lokalną, ale również ogólnopolską. 

Istotnym zadaniem Ośrodka jest również pełnienie roli inspiratora i inwestora przy wdrażaniu i popularyzacji nowych dyscyplin sportu, różnych form rekreacji i czynnego wypoczynku.