Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej „mosir.jaroslaw.pl”. 

  • Data publikacji strony internetowej: 12.03.2021
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 12.03.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego. 

Wyłączenia

  1. zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości,
  2. dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
  3. brak możliwości odsłuchania opublikowanych treści,
  4. nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 12.03.2021
  • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 25.03.2021

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor Jacek Stalski, adres poczty elektronicznej mosir@poczta.fm. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 621 56 58. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Dostępność architektoniczna

Kryta pływalnia, pływalnia sezonowa, lodowisko

Obiekt krytej pływalni, pływalni sezonowej oraz lodowiska zlokalizowany jest w części wschodniej terenu MOSiR w bezpośrednim sąsiedztwie hali sportowej.
Część główna, reprezentacyjna obiektu tj: podjazd, wejście główne i elewacja frontowa usytuowane zostały na zamknięciu wewnętrznej drogi dojazdowej i dojść pieszych od ul.Sikorskiego.
Bezpośrednio przed obiektem znajduje się zespół miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz zatoka dla autokaru. Ponadto przed obiektem znajduje się parking dla 40 samochodów osobowych oraz 5 miejsc postojowych dla obsługi obiektu. 
W budynku krytej pływalni zamontowana jest winda dla max 6 osób poruszająca się od poziomu piwnicy do poziomu pietra z wyjściem na zaplecze małej gastronomi. Na poziomie parteru znajduje się ubikacja dla osób niepełnosprawnych a w części obsługi klienta szatnia oraz ubikacja. Na hali basenowej jest winda umożliwiająca wejście/wyjście osoby niepełnosprawnej do wody. 

Hala sportowo-widowiskowa

Budynek hali sportowo-widowiskowej znajduje w części południowej terenu MOSiR. Dojścia do budynku hali usytuowane są od strony zachodniej wewnętrznej drogi dojazdowej oraz ciągów pieszych od ul. Sikorskiego. Przy głównym wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek nie posiada węzłów sanitarnych dla osób niepełnosprawnych. Infrastruktura hali sportowej przystosowana jest i umożliwia organizację imprez sportowych z udziałem około 1200 osób. Przejścia, korytarze i inne elementy infrastruktury zostały tak zaprojektowane aby spełniały one wymogi p.poż i nie stanowiły przeszkód w poruszaniu się osób niepełnosprawnych. Obecnie trwają prace przygotowawcze do wykonania remontu węzłów sanitarnych hali sportowej gdzie zaplanowano wykonanie ubikacji dla osoby niepełnosprawnej ruchowo. Przed budynkiem od strony wejścia głównego znajduje się parking na około 30 samochodów osobowych a od strony południowej miejsca parkingowe (20 miejsc). 

Hotel Turkus

Budynek hotelu znajduje się w części północnej terenu MOSiR. Wejście do budynku usytuowane jest na ścianie frontowej od strony południowej. Do budynku można wejść bezpośrednio z ulicy Sikorskiego oraz placu od strony hali sportowej. Od strony południowej znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W holu głównym przed recepcją znajduje się ubikacja dla osób niepełnosprawnych. W hotelu znajduje się winda dla max 6 osób. Na pierwszym piętrze po wyjściu z windy w lewą stronę usytuowany jest pokój dla osób niepełnosprawnych.

Stadion Miejski

Stadion znajduję się w części północno-zachodniej miasta przy skrzyżowaniu ulicy Bandurskiego z Konfederacką. Do obiektu prowadzą trzy wejścia od ul. Bandurskiego. Przed budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne dla zawodników oraz personelu znajduje się parking na około 8 samochodów osobowych. Do budynku można dojść chodnikiem, który jest na tym samym poziomie co budynek zaplecza. Wokół boiska znajdują się trybuny z siedziskami pcv a od strony zachodniej są one częściowo zadaszone. Na trybuny można wejść schodami, które znajdują się w każdej części widowni lub z poziomu ciągów pieszych.